Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Софтуер  
 Използван в РС Шумен

1. Разпределение на делата на случаен принцип
    Районен съд Шумен използва софтуер за разпределение на делата на случаен принцип, разработен от Висш съдебен съвет. Случайното разпределение на делата се осъществява от началото на март 2006 година за гражданските дела и от средата на юни 2006 г. за наказателни дела.
    Софтуера осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено (по случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват в избора) и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор, а протоколите от разпределенията са публични. Гражданските дела се разпределят от заместник председателя, а наказателните дела от председателя на съда. При отсъствието им се издава заповед от кои съдии да се извършва разпределението на делата. Софтуера следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в зависимост от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с еднаква тежест по съдии. Правила за разпределение на делата.

2. Деловодна Система - САС "Съдебно деловодство" на "Информационно обслужване" АД - клон Варна. Гъвкава деловодна система, в която е внедрено създаване на електронна папка за всяко дело, съхраняваща не само хода на делото, а и свързаните документи - входящи документи (сканирани), както и документи излезли от нашия съд. Софтуера автоматично "качва" обезличено копие на определение / решение / присъда / мотиви / разпореждане в Централизирания Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебните Актове - ЦУБИПСА. Също така посредством същия софтуер се извършва безхартиен обмен между съдилищата при прехвърляне на дела (прим. обжалване в по-висш съд).

3. Уеб базирано приложение за Бюро съдимост на Индекс България ООД, внедрено във всеки районен съд. Приложението позволява електронно (безхартиено) запитване за съдебния статус на даден човек и издаване на свидетелство за съдимост независимо от града, където е подадено. Необходимо е в града да има районен съд, НЕ се изисква АКТ ЗА РАЖДАНЕ!

4. Съдебно изпълнителна система на "Темида 2000 - Еди Чакъров"

5. Правно информационна система Апис

6. Правно информационна система Сиела

 

 9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР