Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Служби  
 Служби

  Съдебната администрацията включва  съдебен администратор и съдебните служители от общата и специализираната администрация съгласно длъжностното разписание на съда.
  При осъществяването на своята дейност съдебната администрация се ръководи от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите лица и на правилата за професионална етика на съдебните служители.
  Съдебната администрация на съда се ръководи от председателя на съда и дейността й се организира от съдебния администратор.
 
  Съдебен администратор:
   1. Организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
   2.  Приема искови молби, откази от наследство, жалби и оплаквания;
   3. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела.
 
  Съдебната администрация е организирана в специализирана и обща администрация. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност.
  Специализираната администрация е организирана в следните служби:
 1.  регистратура;
 2.  съдебни секретари;
 3.  деловодство;
 4.  архива;
 5.  служба по връчване на призовки и съдебни книжа.
 
В районните съдилища има и бюра за съдимост.  Организацията и работата на бюрата за съдимост се уреждат с Наредба № 8 от 2008 г. за организацията и работата на бюрата за съдимост.
 

ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


  От 01.01.2005г. съгласно Правилника за съдебната администрация в районните съдилища в Районен съд- Шумен се създава служба “Регистратура”.
 
  Служба Регистратура:
    1.  Приема и регистрира входящата кореспонденция;
    2.  Експедира изходящата кореспонденция;
    3.Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:
    4.  Води разносна книга;
    5.  Разпределя и направлява постъпилата поща;

  На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязват регистрационният номер и датата на вписване и се полагат подписът и инициалите на деловодителя.  При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.
  Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони
 
  Служба “Съдебни секретари”
 
  Служба Съдебни секретари включва десет съдебни секретари.
  Съдебният секретар:
   1.  Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;
   2.  Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;
   3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;
   4.  Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;

  Протоколите се изготвят съобразно чл. 126 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 310 от Наказателно-процесуалния кодекс в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.
 
  Служба “Деловодство”
 
  Служба Деловодство включва девет деловодители. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. Работното време с физически и юридически лица- от 9.00ч. до 17.00ч.
  Общи функции на съдебното деловодство
    1.  Предоставя справки по делата на страните и техните пълномощници;
    2.  Ксерокопия и заверени преписи по висящи дела се дават на страните и техните пълномощници след подаване на молба и, съответно резолюция на съдията- докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 1,50лв. за първа и по 1.00лв. за всяка следваща страница.
    3.  Служителките в Деловодството нямат право да дават правни консултации.
 
  Служба “Архив”
  Служба Архива осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги. Намира се в сградата на Съдебната палата- ет.1, ст. №101. Работно време с физически и юридически лица- 9.00ч. до 17.00ч.
  Служба Архива извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи. В службата се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила съдебни решения и присъди и за издаване на изпълнителни листа след заплащане на дължимата държавна такса.  Достъпът на външни лица до хранилището е забранен.
 
 
  Служба Връчване на призовки и съдебни книжа
 
  Служба Връчване на призовки и съдебни книжа отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс. Включва четири разносвачи на призовки и съдебни книжа.
   Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба Деловодство.
   Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от Районен съд- гр.Шумен. Службата се намира в сградата на ул.”Съединение” № 107, ет.2. Работно време на службата с физически и юридически лица е от 11.30ч. до 13.00ч.
 
  Съдебно- изпълнителна служба
 
    1. Приема молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложен изпълнителен лист, обезпечителна заповед.
    2. Дава справки по висящи изпълнителни дела.
    3. Приема документи за внесените суми по изпълнителни дела и изплаща суми по тях.
    4. Издава преписи по делата.
    5. Издава удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.
    6. Приема жалби и възражения по изпълнителните дела.
    7. Служителите в службата нямат право да дават правни консултации.

  Службата на намира в сградата на ул. “Съединение” № 107, ет.2, ст.202. Работно време с физически и юридически лица от 9.00ч. до 17.00ч. изплащане на суми по изпълнителни дела всеки понеделник и четвъртък от 9.00ч. до 11.30ч.
 
  Бюро Съдимост
 
  Приема заявления за свидетелство за съдимост и получаване на готовите  става през целия ден от 9.00ч. до 17.00ч. Обработва запитванията от други районни съдилища за издаване на свидетелства за съдимост на територия различна от тази на гр. Шумен в рамките на Република България. Обработва също заявките от Министерство на правосъдието за издаване на Електронно Свидетелство за съдимост. Намира са в Съдебната палата, ет.1, ст. № 116.  Необходими документи:
 
  1. Заявление по образец
  2. Удостоверение за раждане- оригинал или дубликат (не се изисква от м. април 2018 г)
  3. Лична карта
  4. Документ за платена държавна такса- 5.00лв. (плащане в банката - стая № 113, ет.1)

  Срок за издаване на свидетелството за съдимост: за родените в Шуменския регион- в деня на поискването, но не по-късно от 3 работни дни, а за родените в други региони – до 3 работни дни от подаване на заявлението.
 
Служба по вписванията
 
  От 01.10.2004г. службата премина към Агенция по вписванията. Намира се в сградата на ул. “Съединение” № 107, ет.2, ст. 205. Работно време
   1. Вписване на актове за прехвърляне на собственост или учредяване, изменяне или прекратяване  на вещно право върху недвижим имот.
   2. Издаване на преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса.
   3.  Дава устни справки, след заплащане на държавна такса- 1.00лв.
   4. Вписва искови молби.
   5. Издава удостоверения за вещна тежест- дт.т. 5.00лв.
   6. Вписва ипотеки, възбрани.

 
ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Включва ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И СНАБДЯВАНЕ.
 
  Служба Финансова дейност и снабдяване:
   1. Изплаща възнаграждения на служебни защитници, вещи лица и съдебни заседатели
   2. Приема молби за възстановяване на неправилно внесени държавни такси и след резолюция на председателя на съда  се превеждат по банков път.
  Службата се намира в Съдебната палата, ет.2, ст. № 209. Работно време от 9.00ч. до 17.00ч.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР