Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Новини / Обяви  
 Новини / Обяви

Обява за една щатна бройка - съдебен секретар                                                                        публикация на 1.03.2018 г.
Районен съд Шумен

В съответствие със Заповед № 86/23.02.2018г. на Председателя,Районен съд - Шумен обявява конкурс за една щатна бройка за длъжността – “съдебен секретар” в Районен съд Шумен, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ, който ще се проведе на 13.04.2018г. от 10 часа в стая № 102, ет.1 на Съдебната палата- гр. Шумен.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Да е пълнолетен български гражданин;Да има завършено средно или висше образование и компютърна грамотност;Да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;Да не е поставен под запрещение;Да не е лишен от право да заема определена длъжност;Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително;Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик;Да не е народен представител;Да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
Специфично изисквания за заемане на длъжността: комуникативност, организираност и лоялност;Отлични машинописни умения Познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис , граматика и пунктоация. Умения за работа в екип;компютърна грамотност: работа с Microsoft Excel, Word; работа с офис техника.
Необходими документи: Молба по образец; Автобиография; Копие от диплом за завършено образование; Свидетелство за съдимост; Медицинско свидетелство за работа от личния лекар; Декларация по чл.131 ПАС и чл.107а, ал.1 от КТ /по образец/; Декларация по чл.136, ал.2 от ПАС и чл.107а, ал.4 и 5 КТ /по образец/; Служебна бележка, удостоверяваща липса на висящи наказателни производства от ОП гр. Шумен; Копие от лична карта; Копие от документи, удостоверяващи продължителност на трудов стаж; Удостоверение за компютърна грамотност.
Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност. Провеждане на конкурса: Оценката се формира по документи и след изпит и събеседване с кандидатите. Кандидатите попълват и подават молба за кандидатстване, формуляр за която могат да получат от съдебния администратор на ШРС. На тяхно разположение е и длъжностна характеристика. Основна месечна заплата: 606лв. и 25лв. за ранг. Място и краен срок за подаване на документи: от 01.03.2018 год. до 17.00часа на 30.03.2018 год. включително на адрес: Районен съд Шумен, ул. “Съединение” №1, ет. 2, стая 202 – съдебен администратор ШРС или стая 204, ет.2, регистратура. Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 054 850251. Списък с допуснатите кандидати до конкурс ще бъде обявен до 17.00ч. на 03.04.2018г. Резултатите от класирането на кандидатите, след проведения конкурс на 13.04.2018г. ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на съдебната палата и в интернет страницата на съда до 17.00ч. на 17.04.2018г.

ПРОЕКТ: Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие

 

Утвърден бюджет на Районен съд Шумен

 

   Проект „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“ ще се реализира от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ в партньорство с Окръжен съд Шумен и Районен съд Шумен. Целите на проекта са чрез провеждане на активно гражданско наблюдение върху дейността на двете съдилища да се изготвят препоръки за подобряване на достъпа до правосъдие, прозрачността и независимостта на съда при реализиране на реформата в съдебната власт.
Информация за проекта

Плащания с карта, през ПОС-терминал                                                                                      публикация на 16.10.2013 г.
    В Районен съд Шумен, вече, може да се заплащат глоби, гаранции, държавни такси, депозити, разноски и други суми, както към бюджетната, така и към депозитната (набирателната) сметка с дебитна или кредитна карта. Пос-терминалите се намират в счетоводния отдел - стая 225
П Р А В И Л А на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО П Р А В И Л А  за охраната, вътрешния ред и сигурността в сградата на Съдебна палата  град Шумен

І. Общи разпоредби и вътрешен ред.
1. С тези правила се регламентират вътрешния ред, пропускателния режим, охраната и сигурността в сградата и прилежащите площи на Съдебна палата град Шумен.
2. В сградата на Съдебна палата град Шумен се помещават Окръжен съд, Окръжна прокуратура, Районен съд, Районна прокуратура и ОЗ “Охрана”- Шумен.
3. Магистрати и съдебни служители, работещи в Съдебна палата град Шумен, се допускат в сградата през целия работен ден / 08,00 ч. до 17,00 ч./ без ограничения, срещу представяне на служебна карта или пропуск, издаден от съответната съдебна институция.        
4. Служебни лица от администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, Конституционния съд, Върховния административен съд, Министерството на правосъдието и други органи на съдебната власт се допускат в сградата срещу легитимиране със служебна карта.
5. Магистрати и съдебни служители, работещи в службите си след 19.00 часа, както в почивните и празнични дни, влизат и излизат от сградата на съдебната палата, като се записват в съответната присъствена книга на дежурния по охраната.
6. Граждани се допускат в сградата всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.
7. Не се допускат в сградата граждани в неприличен външен вид и в явно нетрезво състояние.
8. Журналисти се допускат в сградата на Съдебна палата – Шумен, през централния вход, след представяне на валидна журналистическа карта и извършване щателна проверка на носените от тях технически средства.
8.1. При провеждане на съдебни заседания за разглеждане на мерки за неотклонения на задържани лица в почивни и празнични дни, представители на медиите, желаещи да отразят хода на заседанието, влизат в сградата по установения в т.І.8 ред, като им се указва най-прекия път до съдебната зала. След приключване на съдебното заседание и отвеждане на задържаното лице/а/ от конвойния наряд, представителите на медиите напускат сградата на съдебната палата.
9. Използването на снимащи и записващи устройства в сградата се разрешава само на представители на средствата за масово осведомяване. Снимането и филмирането на конвойните наряди се извършва от разстояние не по-малко от 1.5 метра, като се забранява нарушаване целостта им и не се създават пречки за безпрепятственото им движение.
10. Използването на снимащи и записващи устройства от представители на медиите в съдебните зали се допуска само преди и след приключване на съдебното заседание с изключение на случаите, при които задържаното лице/а/ е изразило изрично писмено несъгласие да бъде фотографиран, филмиран или записван. По време на съдебно заседание използването на снимащи и записващи устройства се разрешава от председателя на съдебния състав, разглеждащ делото.
10.1.При разглеждане на съдебното заседание при закрити врати в съдебната зала се допускат само лицата, на които председателя на съдебния състав разреши това.
10.2.При разглеждане на съдебни процеси с участието на защитени свидетели по реда на чл. 123, ал.2, т.2 от НПК, не се допуска филмирането и заснемането им.
11. Всички лица, преминаващи през входа за граждани се проверяват чрез наличните технически средства (ръчни метал детектори) и щателен оглед за притежание на :
- оръжие;
- основни части и механизми на огнестрелни оръжия;
- боеприпаси;
- взривни устройства и компоненти за направата им.
12. В сградата не се допускат граждани, носещи предмети и вещества, изброени в т.І.11. Служебните лица, носещи оръжие влизат, като се легитимират със служебна карта и съответния документ, че посещават Съдебна палата град Шумен по служба.
13. Абсолютно се забранява внасянето на общоопасни средства в сградата, с изключение на случаите, когато са предмет на досъдебно и съдебно производство /предмети, вещества и материали, които са иззети като веществени доказателства и са приложени по съответното дело/.Не се допускат в сградата граждани и служители с обемист личен багаж и пакети. Забранява се предаването за съхранение на вещи и предмети на сътрудниците по охраната.
14. Граждани, които имат договорени приемни часове в съдебните институции след 16.30 часа се допускат в сградите със служител след запитване до съответното длъжностно лице, потвърждение, че гражданинът ще бъде приет и съпровождане от служител.
15. Съдебни заседатели, вещи лица, адвокати, юрисконсулти и инвалиди се допускат след легитимиране с валидна служебна, инвалидна или заверена за съответната година адвокатска карта.
16. Забранява се изнасянето от съдебната сграда на инвентарни предмети и други вещи и материали без писмено разрешение на материално отговорно лице. Разрешителните документи се предават на Председателя на Окръжен съд гр. Шумен, който ги съхранява за срок от 12 месеца.
17. В периметъра пред сградата /площад “Освобождение”/, западно и южно от Съдебна палата град Шумен е обособена зона за сигурност, обозначена с указателни табели и знаци.
18. Лични автомобили на магистрати, съдебни заседатели, съдебни служители и служители на Областно звено “Охрана”, на адвокати и граждани се паркират само извън определената зона за сигурност и на разстояние не по-близо от 20 метра от сградата на съда. Забранява се паркирането на лични автомобили   по  пътната настилка и тротоарите около сградата на съда.
19. При допускане на товарни автомобили в близост до съдебната сграда, същите  е необходимо да са снабдени с пропуск от началника на областното звено по предложение на Управителя на Съдебна палата град Шумен. При влизане и излизане  дежурният сътрудник по охрана задължително прави оглед и проверка на транспортираните материали, предмети и други. Автомобилите и водачите им задължително се записват от дежурните сътрудници по охраната в дневник – образец.
20. Строителни и ремонтни работи в сградата се допускат след предварително им съгласуване по отношение на сигурността с началника на областно звено “Охрана – Шумен“. При необходимост от извършване на строителни и ремонтни работи след 17.00 ч., както и през почивни и празнични дни, ръководителите на фирмите, извършващи ремонта, след писмено съгласуване с управителя на сградата, предоставят на началника на охраната списък,  в който се описват поименно работещите с точните им лични данни и обекта на който ще работят. Списъците се съгласуват с административните ръководители на съответните институции, където ще се извършват строителните и ремонтните работи и се връчват на дежурните сътрудници по охрана за осигуряване на достъп и контрол.
21. Контролът за спазване на вътрешния ред, пропускателния режим и охраната на сградата на Съдебна палата град Шумен се осъществява от дежурните сътрудници по охраната и в рамките на работното време на съда, които при необходимост организират евакуацията на служители и граждани от сградата. В  извън работно време сградата се охранява от сигнално охранителна техника.
22. При възникване на безредици, терористични заплахи, кражби и злоупотреби се докладва незабавно на Началника на областно звено “Охрана”- Шумен и Председателя на Окръжен съд град Шумен, след което се изготвя писмен доклад.

 II. Организация на пропускателния режим и охрана.
1. Охраната на Съдебна палата град Шумен се осъществява от служителите на  Областно звено “Охрана” град Шумен.
2. Личният състав за охрана изпълнява следните задачи:
- осъществява охраната на Съдебна палата град Шумен;
- осигурява охраната и  сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия в сградата.
3. Контрол по дейността на служители от охраната имат право да осъществяват:
- Министъра на Правосъдието или упълномощени от него лица;
- Заместник министъра на правосъдието, отговарящ  за охраната на съдебните сгради;
- Главния директор на ГД “ Охрана” или упълномощени лица;
- Началникът на отдел “ Охрана на съдебните сгради и на съдии, прокурори, следователи и свидетели”;
- Държавни служители – категории “В” и “Г” от сектор “Охрана” на съдебни сгради в ГД “ Охрана “;
- Държавните служители – категория “Г” от Областно звено “Охрана”– Шумен.
4. При установяване на пропуски в организирането и осъществяването на охраната на Съдебна палата град Шумен, лицата от т.ІІ.3., уведомяват писмено Министъра на правосъдието, Главния директор на ГД “Охрана” или началника на областно звено “Охрана”- Шумен за отстраняването им.

 III. Организация на противопожарната и аварийна безопасност.
Противопожарната и аварийна безопасност се организират в съответствие с Наредба № І-209 от 22 ноември 2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, издадена от министерство на вътрешните работи и министерство на регионалното развитие и благоустройството.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
За контакт: Пресияна Манолова
Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР
София 1000, България ул. “Съборна” 2A, ет. 6 тел.: (02) 984 87 40
Интернет страница: http://www.ewmi-bg.com електронна поща: presi@ewmi-bg.com   кликнете тук за да изтеглите филмчето (дължина 6:17 мин.),  a тук със субтитри на английски (with english subttitles).

СЪД-МОДЕЛ

РАЙОННИЯТ СЪД В ШУМЕН СТАВА СЪД-МОДЕЛ

 Районният съд ще стане шестият съд-модел във Варненския апелативен район
В резултат на четиригодишна работа по редица дейности за укрепване върховенството на закона Районният съд в Шумен ще бъде признат за съд-модел от Американската агенция за международно развитие на церемония на 21 май 2007 г. (понеделник) от 10:00 часа в информационния център на Адвокатската колегия. Тодор Тодоров, председателят на Районен съд  Шумен, ще получи плакета, отбелязващ статута на съд-модел, от Кен Стюарт, директор на Инициативата за укрепване на съдебната система на Американската агенция за международно развитие (ААМР), която е партньор на Районния съд в процеса на прилагане на Плана за подобряване на работата на съда
Обявяването на Районния съд за съд-модел на ААМР е своеобразен връх във Варненския апелативен район: това е вече шестият съд в този район, който става съд-модел.
Районният съд в Шумен осъществи значителен напредък в усилията си за повишаване на прозрачността, ефективността и отчетността по програмата на ААМР за съдилища-модели и съдилища-партньори. Воден от своя План за подобряване на работата, съдът изготви план за намаляване на забавянето на делата, използва софтуерен продукт за случайно разпределяне на делата за разглеждане от съдии и прилага модел за подбор и наемане на кадри. Съдиите и съдебните служители участват в разнообразни обучения. Бяха монтирани нови табели и информационни табла с оглед подобряване на услугите, предоставяни на гражданите. Разработена бе и подробна Интернет страница на съда, на която е обявен и график за съдебните заседания. За времето на партньорство ААМР предостави на Районен съд  Шумен повече от 28 000 щ.д. за компютърно оборудване, като най-скорошният пример е системата за паралелен аудиозапис на съдебни заседания. Съдът започна инсталирането на системата в една зала този месец, а на 22 май 2007 г. във Варна ще се проведе обучение за работа с нея.
Важна част от развитието на Районния съд в Шумен е подобрената взаимовръзка с други партньори в областта на върховенството на закона. Съдът започна да провежда срещи с Адвокатската колегия за обсъждане на въпроси от общ интерес, включително правна помощ, медиация и право на Европейския съюз. Представители на съда редовно участват в обучения на национално и местно ниво, организирани от Националния институт на правосъдието, Националното сдружение на съдебните служители и ААМР, за да може подобряването на работата на съда, както и на работата с неговите партньори, да продължи и в бъдеще.

Атестиране на съдии и съдебни служители

 Атестиране на съдиите и съдебните служители

От 01.10.2006г. влезе в сила Наредбата за атестиране на съдии, прокурори и следователи, публикувана в ДВ. Брой 61/28.07.2006г., издадена от Висшия съдебен съвет.
 Наредбата регламентира критериите, реда и основанията за атестиране:
 -на съдии, прокурори и следователи, атестацията на които представлява оценка на техните професионални и нравствени качества и служи като основа за професионалното им развитие, и
 -на административни ръководители, атестацията на които представлява оценка на техните професионални, нравствени и лидерски качества. 

 * * *

  Атестиране на съдебните служители

 С приемането на Правилника за съдебната администрация обновен ДВ, бр.95/26.10.2004г. в сила от 27.11.2004г. е въведено задължително атестиране на съдебните служители. Целта е установяване равнището на професионалната квалификация на служителите и съответствието й с изискванията на длъжностната характеристика, справедливо възнаграждение, подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип, осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие. Атестирането се извършва от съдебния администратор въз основа на формуляр за оценка, в който са включени до девет показателя.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР