Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Новини / Обяви  
 Новини / Обяви

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 2.12.2019 г. РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН Е С НОВ САЙТ, НАМИРАЩ СЕ НА УЕБ АДРЕС: https://shumen-rs.justice.bg , или натиснете ТУК

ИНФОРМАЦИЯТА НА НАСТОЯЩИЯТ САЙТ ЩЕ Е АКТУАЛНА ДО КРАЯ НА 2019 г. СЛЕД ТАЗИ ДАТА, САЙТА НЯМА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПОВЕЧЕ И / ИЛИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕН ДОСТЪПА ДО НЕГО.


 

В резултат на проведената кулинарна изложба с благотворителна цел, са събрани средства в размер на 560 лева, с които ще бъдат подпомогнати две семейства в нужда.

Снимки от изложбата

 

РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН ОРГАНИЗИРА КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА И БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР НА 21.11.2019г. от 12.00ч. В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА ЕТАЖ ПЪРВИ ЗАЛА № 1, НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА ЩЕ БЪДАТ ИЗРАЗХОДВАНИ С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЦЕЛ.

 

Ден на отворените врати в Районен съд гр. Шумен – 12.04.2019г.
Целеви групи – ученици от СУ“Панайот Волов“ гр. Шумен

 

   На 12.04.2019г. от 11.00ч. в Районен съд Шумен се проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”. На срещата бяха поканени да при¬състват ученици от СУ “Панайот Волов” гр. Шумен и медии. След предварителна подготовка, учениците възпроизведоха симулативен съдебен процес по наказателно дело от общ характер за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК,вр.чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.18, ал.1 от НК, вр.чл.26, ал.1 от НК, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК , извършено от непълнолетно лице. Беше им обяснено как протича един съдебен процес, какви са процедурите в съдебна зала.
   Проведе се дискусия, отговорено бе на въпросите на учениците, запознаха се с правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала. Учениците получиха удостоверения за участието си в образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2018 / 2019 година, както и Конституцията на Република България, флашка и други материали с цел популяризиране работата на съдебната система. В мероприятието взеха активно участие магистрати и служители на Районен съд Шумен.


Конкурс на Висшия Съдебен Съвет за есе

   Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.
   Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.

Регламент:

  Информационната кампания "Ден на отворените врати" в Районен съд Шумен, ще се проведе на 12.04.2019г. на тема "Прозрачна и ефективна съдебна система" с участници ученици от СОУ "Сава Доброплодни"


Утвърден бюджет на Районен съд Шумен за 2019 г.
Финален доклад от гражданското наблюдение на Районен и Окръжен съд в гр. Шумен

Единен Електронрн Портал

  Районен съд Шумен е сред съдилищата, включени в Единния електронен портал за електронно правосъдие, който позволява достъп до конкретно електронно дело. Достъпът се управлява (разрешава, променя или спира) от компетентния за съответното дело съд, чрез попълване и подаване на писмено заявление. Редът за това е уреден във вътрешни Правила на Районен съд - Шумен за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие.
Доклад от проведено анкетно проучване за РС Шумен и ОС Шумен                                        публикация на 10.07.2018 г.
Прессъобщение – Проект 1 част                                                                                                     публикация на 4.07.2018 г.
Прессъобщение – Проект 1 част


  Приключи първата част от проекта, в който като партньори участват Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен. Проекта „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“ се реализира от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ и има за цел чрез провеждане на активно гражданско наблюдение върху дейността на двете съдилища да се изготвят препоръки за подобряване на достъпа до правосъдие, прозрачността и независимостта на съда при реализиране на реформата в съдебната власт.

  За изпълнението на тази цел през първия етап, който започна в края на месец септември и продължи 6 месеца се проведе проучване и идентифициране на прилагани от Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен мерки за достъп до правосъдие на граждани, фирми и хора с увреждания, както и на антикоруционни механизми за гарантиране на независимост и прозрачност в работата на магистратите.

  В рамките на проучването са анкетирани 485 лица – 400 граждани и 85 представители на фирми и институции от област Шумен. Анкетните карти насочени към гражданите съдържат 20 въпроса, с които да се даде „поглед отвън“ на двете съдилища от страна на широката общественост. Проведени са и 112 интервюта с лица работещи в системата на правораздаването / съдии, служители, съдебни заседатели и адвокати/ по въпросник съдържащ 15 въпроса.

  Резултатите от проучването са анализирани от експерти на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“, които са извели като констатации проблемите и постиженията на съда като цяло и те са намерили своето място в представеният доклад.

  Обективният анализ показва, че са налице редица достижения на двете съдилища по отношение на достъпа на граждани до правосъдие, стриктно спазване на законодателството, свързано с независимост и антикорупционни мерки, които обаче остават недостатъчно познати за широката общественост. Задачата е да се положат целенасочени и устойчиви действия за реално отваряне и отчитане действията на Окръжен съд – Шумен и Районен съд - Шумен навън, за да се подобри образа и доверието към работещите в системата.

  В доклада се предлагат и редица мерки в областите на оценка на съдилищата, които да бъдат обект на последващо гражданско наблюдение с цел констатиране и придвижване към по-позитивен публичен образ и подобрено функциониране.

  Тези мерки са организационни и технически, като важно условие е те да бъдат комуникирани и развити постепенно и устойчиво, в процес на взаимодействие с обществеността и са в три основни посоки.

  Приложението ТУК

Прессъобщение – Проект 1 част                                                                                                     публикация на 27.04.2018 г.
Прессъобщение – Проект 1 част


  Приключи първата част от проекта, в който като партньори участват Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен. Проекта „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“ се реализира от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ и има за цел чрез провеждане на активно гражданско наблюдение върху дейността на двете съдилища да се изготвят препоръки за подобряване на достъпа до правосъдие, прозрачността и независимостта на съда при реализиране на реформата в съдебната власт.
За изпълнението на тази цел през първия етап, който започна в края на месец септември и продължи 6 месеца се проведе проучване и идентифициране на прилагани от Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен мерки за достъп до правосъдие на граждани, фирми и хора с увреждания, както и на антикоруционни механизми за гарантиране на независимост и прозрачност в работата на магистратите.
В рамките на проучването са анкетирани 485 лица – 400 граждани и 85 представители на фирми и институции от област Шумен. Анкетните карти насочени към гражданите съдържат 20 въпроса, с които да се даде „поглед отвън“ на двете съдилища от страна на широката общественост. Проведени са и 112 интервюта с лица работещи в системата на правораздаването / съдии, служители, съдебни заседатели и адвокати/ по въпросник съдържащ 15 въпроса.
Резултатите от проучването са анализирани от експерти на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“, които са извели като констатации проблемите и постиженията на съда като цяло и те са намерили своето място в представеният доклад.
Обективният анализ показва, че са налице редица достижения на двете съдилища по отношение на достъпа на граждани до правосъдие, стриктно спазване на законодателството, свързано с независимост и антикорупционни мерки, които обаче остават недостатъчно познати за широката общественост. Задачата е да се положат целенасочени и устойчиви действия за реално отваряне и отчитане действията на Окръжен съд – Шумен и Районен съд - Шумен навън, за да се подобри образа и доверието към работещите в системата.
В доклада се предлагат и редица мерки в областите на оценка на съдилищата, които да бъдат обект на последващо гражданско наблюдение с цел констатиране и придвижване към по-позитивен публичен образ и подобрено функциониране.

Тези мерки са организационни и технически, като важно условие е те да бъдат комуникирани и развити постепенно и устойчиво, в процес на взаимодействие с обществеността и са в три основни посоки:

I Мерки за прозрачност и отчетност:
1. Разработени учебни материали и преподадени уроци от магистрати в часове по гражданско образование в училищата в област Шумен;
2. Организиране и участие в срещи с кметове в малките населени места, с цел разясняване спецификата на работа на Съда и подобряване на взаимодействието;
3. Включване на ОС - Шумен и РС - Шумен към единен портал за електронно правосъдие на ВСС;
4. Случайното разпределение на делата да се интегрира в сайтовете на ОС - Шумен и РС - Шумен;
5. Симулиране на съдебен процес в рамките на съдилищата с участие на ученици, както и посещение на съдебни заседания от ученици над 18 г.;
6. Годишните отчети на съдилищата да бъдат представени на разбираем и достъпен език пред обществеността;
7. Поредица от журналистически материали в национални, регионални и местни медии, описващи работното ежедневие и житейски ценности на отделни магистрати от двете съдилища;
8. Създаване на фейсбук страници на двете съдилища;

II.Мерки за независимост и антикорупция:
1. Оповестяване на етичните кодекси на сайтовете на съдилищата и информиране за начина, по който работят;
2. Публикуване на сайтовете на ОС-Шумен и РС-Шумен на дисциплинарните производства и решенията по тях от страна на ВСС и оповестяването им;
3. Създаване на електронна форма за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси на интернет-страниците на РС Шумен и ОС Шумен;
4. Разясняване на правилата и процедурите за обработка на сигнали и жалби за корупция и нарушения на етичния кодекс, които да са публикувани на електронните страници на съдилищата;
5. Създаване на публичен регистър на отводите по делата с мотивите по тях, който да бъде видим през интернет страниците на съдилищата;
6. Представяне на информацията за интереси и имущество на интернет страниците на съдилищата;
7. Общо обучение на съдии и прокурори с цел уеднаквяване на съдебната практика;
8. Разширяване на информацията за делата с висок обществен интерес с информация за хода на самото дело;

III. Мерки за достъп до правосъдие на уязвими групи:
1. Създадените улеснения и условия за достъп на уязвими групи да бъдат комуникирани със заинтересовани организации и подходящи средства, вкл. на сайтовете на съдилищата. Да бъде оповестен реда и процедурата, по която достъпът се организира и осъществява;
2. Достъпът до правна помощ по ЗПП (последващо заплащане, освобождаването от такси и разноски) да бъдат ясно оповестени на сайта на съдилищата, както и да бъдат изработени информационни материали (брошури) за това;
3. Сайтовете на двете съдилища да се адаптират за ползване от лица със зрителни затруднения;
4. Осигуряване на специалисти за работа с хора от уязвими групи (основно зрителни, слухови затруднения), които да бъдат ползвани от Съда под формата на асистенти и преводачи в условията на сътрудничество с такъв тип организации;
5. Необходимо е наблюдение на провеждане на дела с участие на хора с увреждания, лица ползващи услуги по ЗПП, както и на дела с висок обществен интерес.

Доклада бе представен днес от представители на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ на административните ръководители на двете съдилища в гр.Шумен – съдия София Радославова и съдия Емилиян Ангелов.
Част от въпросните мерки са водещи в концепциите за стратегическо управление на Председателите на Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен и вече е в ход тяхното изпълнение.
Предстои обсъждане на така дадените препоръчителни мерки на общите събрания на съдиите в Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен, с цел предприемане на действия по изпълнение на мерките непротиворечащи на закона.ПРОЕКТ: Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие


Утвърден бюджет на Районен съд Шумен за 2018 година.

   Проект „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“ ще се реализира от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ в партньорство с Окръжен съд Шумен и Районен съд Шумен. Целите на проекта са чрез провеждане на активно гражданско наблюдение върху дейността на двете съдилища да се изготвят препоръки за подобряване на достъпа до правосъдие, прозрачността и независимостта на съда при реализиране на реформата в съдебната власт.
Информация за проекта

Плащания с карта, през ПОС-терминал                                                                                   актуализация на 22.01.2018 г.
    В Районен съд Шумен, вече, може да се заплащат глоби, гаранции, държавни такси, депозити, разноски и други суми, както към бюджетната, така и към депозитната (набирателната) сметка с дебитна или кредитна карта. Пос-терминалите се намират в счетоводния отдел - стая 225, какво и в Бюро съдимост (бюджетна сметка) за заплащане на таксата при издаване на свидетелство за съдимост - стая 118
П Р А В И Л А на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО П Р А В И Л А  за охраната, вътрешния ред и сигурността в сградата на Съдебна палата  град Шумен

І. Общи разпоредби и вътрешен ред.
1. С тези правила се регламентират вътрешния ред, пропускателния режим, охраната и сигурността в сградата и прилежащите площи на Съдебна палата град Шумен.
2. В сградата на Съдебна палата град Шумен се помещават Окръжен съд, Окръжна прокуратура, Районен съд, Районна прокуратура и ОЗ “Охрана”- Шумен.
3. Магистрати и съдебни служители, работещи в Съдебна палата град Шумен, се допускат в сградата през целия работен ден / 08,00 ч. до 17,00 ч./ без ограничения, срещу представяне на служебна карта или пропуск, издаден от съответната съдебна институция.        
4. Служебни лица от администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, Конституционния съд, Върховния административен съд, Министерството на правосъдието и други органи на съдебната власт се допускат в сградата срещу легитимиране със служебна карта.
5. Магистрати и съдебни служители, работещи в службите си след 19.00 часа, както в почивните и празнични дни, влизат и излизат от сградата на съдебната палата, като се записват в съответната присъствена книга на дежурния по охраната.
6. Граждани се допускат в сградата всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.
7. Не се допускат в сградата граждани в неприличен външен вид и в явно нетрезво състояние.
8. Журналисти се допускат в сградата на Съдебна палата – Шумен, през централния вход, след представяне на валидна журналистическа карта и извършване щателна проверка на носените от тях технически средства.
8.1. При провеждане на съдебни заседания за разглеждане на мерки за неотклонения на задържани лица в почивни и празнични дни, представители на медиите, желаещи да отразят хода на заседанието, влизат в сградата по установения в т.І.8 ред, като им се указва най-прекия път до съдебната зала. След приключване на съдебното заседание и отвеждане на задържаното лице/а/ от конвойния наряд, представителите на медиите напускат сградата на съдебната палата.
9. Използването на снимащи и записващи устройства в сградата се разрешава само на представители на средствата за масово осведомяване. Снимането и филмирането на конвойните наряди се извършва от разстояние не по-малко от 1.5 метра, като се забранява нарушаване целостта им и не се създават пречки за безпрепятственото им движение.
10. Използването на снимащи и записващи устройства от представители на медиите в съдебните зали се допуска само преди и след приключване на съдебното заседание с изключение на случаите, при които задържаното лице/а/ е изразило изрично писмено несъгласие да бъде фотографиран, филмиран или записван. По време на съдебно заседание използването на снимащи и записващи устройства се разрешава от председателя на съдебния състав, разглеждащ делото.
10.1.При разглеждане на съдебното заседание при закрити врати в съдебната зала се допускат само лицата, на които председателя на съдебния състав разреши това.
10.2.При разглеждане на съдебни процеси с участието на защитени свидетели по реда на чл. 123, ал.2, т.2 от НПК, не се допуска филмирането и заснемането им.
11. Всички лица, преминаващи през входа за граждани се проверяват чрез наличните технически средства (ръчни метал детектори) и щателен оглед за притежание на :
- оръжие;
- основни части и механизми на огнестрелни оръжия;
- боеприпаси;
- взривни устройства и компоненти за направата им.
12. В сградата не се допускат граждани, носещи предмети и вещества, изброени в т.І.11. Служебните лица, носещи оръжие влизат, като се легитимират със служебна карта и съответния документ, че посещават Съдебна палата град Шумен по служба.
13. Абсолютно се забранява внасянето на общоопасни средства в сградата, с изключение на случаите, когато са предмет на досъдебно и съдебно производство /предмети, вещества и материали, които са иззети като веществени доказателства и са приложени по съответното дело/.Не се допускат в сградата граждани и служители с обемист личен багаж и пакети. Забранява се предаването за съхранение на вещи и предмети на сътрудниците по охраната.
14. Граждани, които имат договорени приемни часове в съдебните институции след 16.30 часа се допускат в сградите със служител след запитване до съответното длъжностно лице, потвърждение, че гражданинът ще бъде приет и съпровождане от служител.
15. Съдебни заседатели, вещи лица, адвокати, юрисконсулти и инвалиди се допускат след легитимиране с валидна служебна, инвалидна или заверена за съответната година адвокатска карта.
16. Забранява се изнасянето от съдебната сграда на инвентарни предмети и други вещи и материали без писмено разрешение на материално отговорно лице. Разрешителните документи се предават на Председателя на Окръжен съд гр. Шумен, който ги съхранява за срок от 12 месеца.
17. В периметъра пред сградата /площад “Освобождение”/, западно и южно от Съдебна палата град Шумен е обособена зона за сигурност, обозначена с указателни табели и знаци.
18. Лични автомобили на магистрати, съдебни заседатели, съдебни служители и служители на Областно звено “Охрана”, на адвокати и граждани се паркират само извън определената зона за сигурност и на разстояние не по-близо от 20 метра от сградата на съда. Забранява се паркирането на лични автомобили   по  пътната настилка и тротоарите около сградата на съда.
19. При допускане на товарни автомобили в близост до съдебната сграда, същите  е необходимо да са снабдени с пропуск от началника на областното звено по предложение на Управителя на Съдебна палата град Шумен. При влизане и излизане  дежурният сътрудник по охрана задължително прави оглед и проверка на транспортираните материали, предмети и други. Автомобилите и водачите им задължително се записват от дежурните сътрудници по охраната в дневник – образец.
20. Строителни и ремонтни работи в сградата се допускат след предварително им съгласуване по отношение на сигурността с началника на областно звено “Охрана – Шумен“. При необходимост от извършване на строителни и ремонтни работи след 17.00 ч., както и през почивни и празнични дни, ръководителите на фирмите, извършващи ремонта, след писмено съгласуване с управителя на сградата, предоставят на началника на охраната списък,  в който се описват поименно работещите с точните им лични данни и обекта на който ще работят. Списъците се съгласуват с административните ръководители на съответните институции, където ще се извършват строителните и ремонтните работи и се връчват на дежурните сътрудници по охрана за осигуряване на достъп и контрол.
21. Контролът за спазване на вътрешния ред, пропускателния режим и охраната на сградата на Съдебна палата град Шумен се осъществява от дежурните сътрудници по охраната и в рамките на работното време на съда, които при необходимост организират евакуацията на служители и граждани от сградата. В  извън работно време сградата се охранява от сигнално охранителна техника.
22. При възникване на безредици, терористични заплахи, кражби и злоупотреби се докладва незабавно на Началника на областно звено “Охрана”- Шумен и Председателя на Окръжен съд град Шумен, след което се изготвя писмен доклад.

 II. Организация на пропускателния режим и охрана.
1. Охраната на Съдебна палата град Шумен се осъществява от служителите на  Областно звено “Охрана” град Шумен.
2. Личният състав за охрана изпълнява следните задачи:
- осъществява охраната на Съдебна палата град Шумен;
- осигурява охраната и  сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия в сградата.
3. Контрол по дейността на служители от охраната имат право да осъществяват:
- Министъра на Правосъдието или упълномощени от него лица;
- Заместник министъра на правосъдието, отговарящ  за охраната на съдебните сгради;
- Главния директор на ГД “ Охрана” или упълномощени лица;
- Началникът на отдел “ Охрана на съдебните сгради и на съдии, прокурори, следователи и свидетели”;
- Държавни служители – категории “В” и “Г” от сектор “Охрана” на съдебни сгради в ГД “ Охрана “;
- Държавните служители – категория “Г” от Областно звено “Охрана”– Шумен.
4. При установяване на пропуски в организирането и осъществяването на охраната на Съдебна палата град Шумен, лицата от т.ІІ.3., уведомяват писмено Министъра на правосъдието, Главния директор на ГД “Охрана” или началника на областно звено “Охрана”- Шумен за отстраняването им.

 III. Организация на противопожарната и аварийна безопасност.
Противопожарната и аварийна безопасност се организират в съответствие с Наредба № І-209 от 22 ноември 2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, издадена от министерство на вътрешните работи и министерство на регионалното развитие и благоустройството.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
За контакт: Пресияна Манолова
Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР
София 1000, България ул. “Съборна” 2A, ет. 6 тел.: (02) 984 87 40
Интернет страница: http://www.ewmi-bg.com електронна поща: presi@ewmi-bg.com   кликнете тук за да изтеглите филмчето (дължина 6:17 мин.),  a тук със субтитри на английски (with english subttitles).

СЪД-МОДЕЛ

РАЙОННИЯТ СЪД В ШУМЕН СТАВА СЪД-МОДЕЛ

 Районният съд ще стане шестият съд-модел във Варненския апелативен район
В резултат на четиригодишна работа по редица дейности за укрепване върховенството на закона Районният съд в Шумен ще бъде признат за съд-модел от Американската агенция за международно развитие на церемония на 21 май 2007 г. (понеделник) от 10:00 часа в информационния център на Адвокатската колегия. Тодор Тодоров, председателят на Районен съд  Шумен, ще получи плакета, отбелязващ статута на съд-модел, от Кен Стюарт, директор на Инициативата за укрепване на съдебната система на Американската агенция за международно развитие (ААМР), която е партньор на Районния съд в процеса на прилагане на Плана за подобряване на работата на съда
Обявяването на Районния съд за съд-модел на ААМР е своеобразен връх във Варненския апелативен район: това е вече шестият съд в този район, който става съд-модел.
Районният съд в Шумен осъществи значителен напредък в усилията си за повишаване на прозрачността, ефективността и отчетността по програмата на ААМР за съдилища-модели и съдилища-партньори. Воден от своя План за подобряване на работата, съдът изготви план за намаляване на забавянето на делата, използва софтуерен продукт за случайно разпределяне на делата за разглеждане от съдии и прилага модел за подбор и наемане на кадри. Съдиите и съдебните служители участват в разнообразни обучения. Бяха монтирани нови табели и информационни табла с оглед подобряване на услугите, предоставяни на гражданите. Разработена бе и подробна Интернет страница на съда, на която е обявен и график за съдебните заседания. За времето на партньорство ААМР предостави на Районен съд  Шумен повече от 28 000 щ.д. за компютърно оборудване, като най-скорошният пример е системата за паралелен аудиозапис на съдебни заседания. Съдът започна инсталирането на системата в една зала този месец, а на 22 май 2007 г. във Варна ще се проведе обучение за работа с нея.
Важна част от развитието на Районния съд в Шумен е подобрената взаимовръзка с други партньори в областта на върховенството на закона. Съдът започна да провежда срещи с Адвокатската колегия за обсъждане на въпроси от общ интерес, включително правна помощ, медиация и право на Европейския съюз. Представители на съда редовно участват в обучения на национално и местно ниво, организирани от Националния институт на правосъдието, Националното сдружение на съдебните служители и ААМР, за да може подобряването на работата на съда, както и на работата с неговите партньори, да продължи и в бъдеще.

Атестиране на съдии и съдебни служители

 Атестиране на съдиите и съдебните служители

От 01.10.2006г. влезе в сила Наредбата за атестиране на съдии, прокурори и следователи, публикувана в ДВ. Брой 61/28.07.2006г., издадена от Висшия съдебен съвет.
 Наредбата регламентира критериите, реда и основанията за атестиране:
 -на съдии, прокурори и следователи, атестацията на които представлява оценка на техните професионални и нравствени качества и служи като основа за професионалното им развитие, и
 -на административни ръководители, атестацията на които представлява оценка на техните професионални, нравствени и лидерски качества. 

 * * *

  Атестиране на съдебните служители

 С приемането на Правилника за съдебната администрация обновен ДВ, бр.95/26.10.2004г. в сила от 27.11.2004г. е въведено задължително атестиране на съдебните служители. Целта е установяване равнището на професионалната квалификация на служителите и съответствието й с изискванията на длъжностната характеристика, справедливо възнаграждение, подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип, осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие. Атестирането се извършва от съдебния администратор въз основа на формуляр за оценка, в който са включени до девет показателя.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР