Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 За граждани    Образци и материали  
 

Образци и материали

- Възражение
- Декларация за семейно имотно и материално положение
- Декларация за сключване на брак
- Как да си извадим свидетелство за съдимост
- Молба за издаване на удостоверение от съдебно изпълнителна служба
- Молба за издаване на препис от решение по гражданско дело
- Молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела
- Молба за теглене на суми от влог на непълнолетно дете
- Молба за теглене на суми от влог на малолетно дете
- Молба за образуване на изпълнително дело
- Молба за освобождаване от съдебни такси
- Молба за сключване на граждански брак
- Заявление за издаване на свидетелство за съдимост
- Заявление за издаване на изпълнителен лист
- Заявление за издаване на съдебно удостоверение
- Заявление за издаване на заверен препис от решение
- Заявление за отказ от наследство
- Заявление за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак
- Заявление за връщане на документи



9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР