Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Съдии  
 Съдии

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, които със закон не са подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. Общото ръководство по организиране дейността на съда се осъществява от председателя и заместника на административния ръководител. Ръководителите са с продължителен съдийски стаж и опит, което е от голямо значение за постигането на максимални резултати чрез възможно най-целесъобразно организиране на работата в службите на съда.

Председателят на районния съд:

  1. Осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява;
  2. Изготвя годишен доклад за дейността на съда, като го изпраща на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад, справки и статистически данни в електронен вид по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, като ги изпраща за разглеждане от Висшия съдебен съвет, а на министъра на правосъдието - за сведение;
  3. Разпределя работата между съдиите и участва в съдебни заседания;
  4. Прави предложение пред министъра на правосъдието за назначаването на съдия-изпълнителите и на съдиите по вписванията;
  5. Ръководи и контролира работата на съдия-изпълнителите, бюрата за съдимост и съдиите по вписванията;
  6. Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата им.

Шуменски районен съд:

   Емилиян Ангелов - административен ръководител - наказателен съдия с общ юридически стаж в съдебната система: 21 години 03 месеца 25 дни, от които от 01.04.1997 г. до 31.03.1998 г. – Окръжен съд Шумен – съдебен кандидат – 01 г. 00 м. 00 д; от 22.06.1998 г. до 16.03.1999 г.- Окръжен съд Шумен – младши съдия – 00 г. 08 м. 25 д; от 16.03.1999 г. до 05.06.2006 г. – Районен съд Шумен – съдия – 07 г. 02 м. 19 д; от 05.06.2006 г. до 19.10.2009 г. - заместник на административния ръководител – зам.председател – 03 г. 04 м. 14 д.; от 19.10.2009 г. до 14.03.2011 г. – и.ф. административен ръководител на РС Шумен – 01 г. 04 м. 25 д. и от 14.03.2011 г. до настоящия момент – 16.11.2018 г. – административен ръководител – председател на РС Шумен – 07 г. 07 м. 02 д.. Придобива статут на несменяемост 2001 г. с Решение на ВСС по Протокол №6/07.02.2017 г. е повишен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. При последното му периодично атестиране е определена Комплексна оценка за работата му „много добра“ с Решение на ВСС по Протокол №33/11.06.2015 г. По време на стажа си като магистрат и административен ръководител в Районен съд Шумен непрекъснато повишава и обогатява теоретичната и професионална си подготовка, посещавайки организираните от различни професионални организации семинари, обучения, работи по проекти, а именно: участие в тригодишен проект “Усъвършенстване на работните процеси в съда”, финансиран от Фондация “Америка за България” и изпълняван от ПРСС, проект „Чуй детето” на Институт за социални дейности и практики, По Проект за развитие на съдебната система, през октомври месец 2003 г., съда е избран и включен в програмата “Съдилища модели и съдилища партньори” със статут съд – партньор. Със завършване на проекта на 21.05.2007 г. ШРС е признат за успешно работещ съд – модел; от 2006 г. до март месец 2007 г. Районен съд Шумен съвместно със СНЦ ”Демократично Сдружение Искам да Знам”, гр.Шумен и Център на НПО гр.Разград реализира проект “Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда”; От 16.10.2008 г. до 04.11.2009 г. – Проект “Консултативен форум на районните съдилища” приоритетна ос: І “Добро управление”, подприоритет: 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система; проект „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“, осъществяван съвместно със СНЦ „Демократично сдружение Искам да знам“, гр.Шумен от 2017 г., продължаващ и към настоящия момент-16.11.2018 г..


   Ростислава Георгиева - заместник на административния ръководител- наказателен и граждански съдия с общ юридически стаж: 17 години 08 месеца и 11 дни, от които: от 01.07.2004 г. до 09.06.2005 г. – съдия в Районен съд Шумен – 00 г. 11 м. 08 д.; от 23.06.2005 г. до 01.07.2011 г. – съдия в Районен съд Шумен – 06 г. 00 м. 08 д.; от 01.07.2011 г. до настоящия момент – 16.11.2018 г. – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд Шумен – 07 г. 04 м. 15 д. Извън органите на съдебната система: от 20.01.2001 г. до 20.06.2001 г.- ЕТ “Нон стоп” – юрисконсулт – 00 г. 05 м. 00 д. и от 20.07.2001 г. до 30.06.2004 г. - адвокат към ШАК – 02 г. 11 м. 10 д.. С Решение на ВСС по Протокол №21/03.06.2010 г. й е опредена комплексна оценка “Добра” – за придобиване статут на несменяемост. С Решение на ВСС по Протокол №23/05.06.2014 г. й е определа комплексна оценка „Много добра“ – 144 т. С Решение на ВСС по Протокол №33/01.08.2017 г. е повишена в ранг – “съдия във ВКС и ВАС”. По време на работата си като районен съдия са й възлагани различни по обем и тежест дела. Административният ръководител й е възложил да ръководи гражданското отделение на Районен съд Шумен. Отличава се с желание и стремеж съм самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване и обогатяване на теоретичната и професионалната си подготовка, посещавайки организираните от различни професионални организации семинари и обучения. Работи по проекти съвместно с административния ръководител. Участва като наставник в Образователна програма „Съдебна власт –информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.    Представлява Районен съд Шумен пред медиите. Планира и следи за изпълнението на комуникационната стратегия на съдебната власт от Районен съд Шумен.

 

Съдии
Наказателни                              Граждански                                     Изпълнители                            по вписванията             
       
Красимир Кръстев Зара Иванова* Снежана Стефанова Зорница Йорданова
Диана Георгиева Бистра Бойн * Мадлена Тодорова Петър Петров
Пламена Недялкова Людмила Григорова Теодора Костова  
Надежда Кирилова Жанет Христова    
Валентина Тонева Валентина Тонева    
Теодора Йорданова-Момова    
Калин Колешански    
  Димитър Димитров    
  Мирослав Марков    

 * Командирован съдия в друг съд9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР