Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Съдии  
 Съдии

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, които със закон не са подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. Общото ръководство по организиране дейността на съда се осъществява от председателя и заместника на административния ръководител. Ръководителите са с продължителен съдийски стаж и опит, което е от голямо значение за постигането на максимални резултати чрез възможно най-целесъобразно организиране на работата в службите на съда.

Председателят на районния съд:

  1. Осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява;
  2. Изготвя годишен доклад за дейността на съда, като го изпраща на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад, справки и статистически данни в електронен вид по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, като ги изпраща за разглеждане от Висшия съдебен съвет, а на министъра на правосъдието - за сведение;
  3. Разпределя работата между съдиите и участва в съдебни заседания;
  4. Прави предложение пред министъра на правосъдието за назначаването на съдия-изпълнителите и на съдиите по вписванията;
  5. Ръководи и контролира работата на съдия-изпълнителите, бюрата за съдимост и съдиите по вписванията;
  6. Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата им.

Шуменски районен съд:

   Емилиян Ангелов - административен ръководител - наказателен съдия с общ юридически стаж в съдебната система: 21 години 03 месеца 25 дни, от които от 01.04.1997 г. до 31.03.1998 г. – Окръжен съд Шумен – съдебен кандидат – 01 г. 00 м. 00 д; от 22.06.1998 г. до 16.03.1999 г.- Окръжен съд Шумен – младши съдия – 00 г. 08 м. 25 д; от 16.03.1999 г. до 05.06.2006 г. – Районен съд Шумен – съдия – 07 г. 02 м. 19 д; от 05.06.2006 г. до 19.10.2009 г. - заместник на административния ръководител – зам.председател – 03 г. 04 м. 14 д.; от 19.10.2009 г. до 14.03.2011 г. – и.ф. административен ръководител на РС Шумен – 01 г. 04 м. 25 д. и от 14.03.2011 г. до настоящия момент – 16.11.2018 г. – административен ръководител – председател на РС Шумен – 07 г. 07 м. 02 д.. Придобива статут на несменяемост 2001 г. с Решение на ВСС по Протокол №6/07.02.2017 г. е повишен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. При последното му периодично атестиране е определена Комплексна оценка за работата му „много добра“ с Решение на ВСС по Протокол №33/11.06.2015 г. По време на стажа си като магистрат и административен ръководител в Районен съд Шумен непрекъснато повишава и обогатява теоретичната и професионална си подготовка, посещавайки организираните от различни професионални организации семинари, обучения, работи по проекти, а именно: участие в тригодишен проект “Усъвършенстване на работните процеси в съда”, финансиран от Фондация “Америка за България” и изпълняван от ПРСС, проект „Чуй детето” на Институт за социални дейности и практики, По Проект за развитие на съдебната система, през октомври месец 2003 г., съда е избран и включен в програмата “Съдилища модели и съдилища партньори” със статут съд – партньор. Със завършване на проекта на 21.05.2007 г. ШРС е признат за успешно работещ съд – модел; от 2006 г. до март месец 2007 г. Районен съд Шумен съвместно със СНЦ ”Демократично Сдружение Искам да Знам”, гр.Шумен и Център на НПО гр.Разград реализира проект “Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда”; От 16.10.2008 г. до 04.11.2009 г. – Проект “Консултативен форум на районните съдилища” приоритетна ос: І “Добро управление”, подприоритет: 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система; проект „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“, осъществяван съвместно със СНЦ „Демократично сдружение Искам да знам“, гр.Шумен от 2017 г., продължаващ и към настоящия момент-16.11.2018 г..


   Ростислава Георгиева - заместник на административния ръководител- наказателен и граждански съдия с общ юридически стаж: 17 години 08 месеца и 11 дни, от които: от 01.07.2004 г. до 09.06.2005 г. – съдия в Районен съд Шумен – 00 г. 11 м. 08 д.; от 23.06.2005 г. до 01.07.2011 г. – съдия в Районен съд Шумен – 06 г. 00 м. 08 д.; от 01.07.2011 г. до настоящия момент – 16.11.2018 г. – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд Шумен – 07 г. 04 м. 15 д. Извън органите на съдебната система: от 20.01.2001 г. до 20.06.2001 г.- ЕТ “Нон стоп” – юрисконсулт – 00 г. 05 м. 00 д. и от 20.07.2001 г. до 30.06.2004 г. - адвокат към ШАК – 02 г. 11 м. 10 д.. С Решение на ВСС по Протокол №21/03.06.2010 г. й е опредена комплексна оценка “Добра” – за придобиване статут на несменяемост. С Решение на ВСС по Протокол №23/05.06.2014 г. й е определа комплексна оценка „Много добра“ – 144 т. С Решение на ВСС по Протокол №33/01.08.2017 г. е повишена в ранг – “съдия във ВКС и ВАС”. По време на работата си като районен съдия са й възлагани различни по обем и тежест дела. Административният ръководител й е възложил да ръководи гражданското отделение на Районен съд Шумен. Отличава се с желание и стремеж съм самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване и обогатяване на теоретичната и професионалната си подготовка, посещавайки организираните от различни професионални организации семинари и обучения. Работи по проекти съвместно с административния ръководител. Участва като наставник в Образователна програма „Съдебна власт –информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.    Представлява Районен съд Шумен пред медиите. Планира и следи за изпълнението на комуникационната стратегия на съдебната власт от Районен съд Шумен.

 

Съдии
Наказателни                              Граждански                                     Изпълнители                            по вписванията             
       
Красимир Кръстев Зара Иванова Снежана Стефанова Зорница Йорданова
Диана Георгиева Бистра Бойн * Мадлена Тодорова Петър Петров
Ивелина Димова Людмила Григорова Теодора Костова  
Пламена Недялкова Жанет Христова    
Надежда Кирилова Валентина Тонева    
Валентина Тонева Теодора Йорданова-Момова    
Калин Колешански    
  Димитър Димитров    
  Мирослав Марков    

 * Командирован съдия в друг съд9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР