Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Съдии  
 Съдии

  Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, които със закон не са подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. Общото ръководство по организиране дейността на съда се осъществява от председателя и заместника на административния ръководител. Ръководителите са с продължителен съдийски стаж и опит, което е от голямо значение за постигането на максимални резултати чрез възможно най- целесъобразно организиране на работата в службите на съда.
 
  Председателят на районния съд:
   1.  Осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява;
   2.  Изготвя годишен доклад за дейността на съда и го изпраща на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад, справки и статистически данни в електронен вид по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, и ги изпраща за разглеждане от Висшия съдебен съвет, а на министъра на правосъдието - за сведение;
   3.  Разпределя работата между съдиите и участва в съдебни заседания;
   4.  Прави предложение пред министъра на правосъдието за назначаването на съдия-изпълнителите и на съдиите по вписванията;
   5. Ръководи и контролира работата на съдия- изпълнителите, бюрата за съдимост и съдиите по вписванията;
   Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;
 
  Шуменски районен съд:

Емилиян Ангелов - административен ръководител - наказателен съдия

Ростислава Георгиева - заместник на административния ръководител наказателен и граждански съдия

 

Съдии
Наказателни                              Граждански                                     Изпълнители                            по вписванията             
       
Красимир Кръстев Зара Иванова Снежана Стефанова - 1/2 Зорница Йорданова
Диана Георгиева Бистра Бойн Мадлена Тодорова Снежана Стефанова-1/2
Ивелина Димова Людмила Григорова Теодора Костова  
Пламена Недялкова Жанет Христова    
Надежда Кирилова Валентина Тонева - 1/2    
Валентина Тонева - 1/2 Теодора Йорданова-Момова    
Калин Колешански    
  Димитър Димитров    
  Мирослав Марков    


9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР