Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Контакти  
 Контактна информация

Адрес:
9700 гр. Шумен, ул. Съединение №1
тел./факс 054/820 126;  тел 054/850 251 - съдебен администратор
e-mail: rsshcourt-sh.org *

Счетоводство (225-та стая) тел/факс: 054/850-262, e-mail: accountrscourt-sh.org *;
тел: 054/850-263, e-mail: cashrscourt-sh.org *

Регистратура: 054/850-257- Гражданско отделение (204-та стая), 054/850-271- Наказателно отделение (114-та стая)

Гражданско деловодство (204-та стая), Справки:  Тел. 054/850-253; 254; 255; 256

Наказателно деловодство (114-та стая) факс 054/850 270,  Справки: 054/850-270; 271; 272; 273

Бюро съдимост (116-та стая) тел. 054/821 171

Бюро призовки (Сградата на Проектантска организация - II-ри етаж) тел. 054/850 299

Деловодство на съдебно-изпълнителна служба (Сградата на Проектантска организация - II-ри етаж): тел/факс: 054/822113, e-mail: siscourt-sh.org *

Банкови сметки

IBAN

Вид сметка

BG92BUIN70143330203011

Вещи лица, Свидетели, Гаранции

BG20BUIN70143130203014

Държавни таксиТБ ”Алианц България” АД- клон Шумен

BIC кодът ( SWIFT кодът ) на банката е BUINBGSF

Поддръжка на WEB страницата: support@court-sh.org *

* Забележка: поради защита от SPAM (нежелана/непоискана поща), имейлите НЕ трябва да се копират, а да се препишат (или ако се копират, да се внимава за знака - защото не се взема от командата copy)9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР