Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд  
 Представяне и юрисдикция

  Районният съд е основен първо- инстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни   на друг съд.  Разглежда  делата   в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

  Съдът осъществява правораз- даването в Република България. Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в процеса. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

  Прокуратурата следи за спазването на законноста. Прокурорът привлича към наказателна отговорност лицата, които са извършили престъпление и поддържа  обвинението по  наказателни  дела от общ характер.

  Към Районен съд Шумен са обособени самостоятелни служби: Съдебно-изпълнителна служба, Служба по вписванията и Бюро съдимост.

9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР