Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Отдели  
 Информация за отделите на съда

  В Районен съд Шумен има обособени две отделения - гражданско и наказателно.

  Разпределението на делата в Районен съд Шумен се извършва на принципа на случайния подбор /съгл. чл. 9 от ЗСВ/ с програмния продукт Law Choice, разработен от ВСС, а от 1.10.2015г. вече с новоразработения "УебЧойс" на Смарт Системс. С този продукт е сведен до минимум субективния фактор при разпределение на делата. Разпределението на наказателните дела се извършва от административния ръководител – председател, а разпределението на гражданските дела се извършва от заместника на административния ръководител на Районен съд Шумен, като при отсъствието им с нарочна заповед се определя съдията, който ще извършва разпределението за съответния срок.

  Гражданското отделение при Районен съд Шумен е създадено през 2001г. В него се разглеждат граждански дела като първа инстанция. Делата се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В отделението работят шест съдии и пет съдебни служителки. Ръководи се от заместника на административния ръководител.  По- голяма част от магистратите в отделението са с голям професионален опит. Всички те работят с голямо желание, амбиция и стремеж към постоянно усъвършенстване.
В отделението е въведено седмично дежурство на съдиите, изготвяно в края на предходния месец.  Дежурния съдия се произнася по молбите за теглене на детски влог,  отказ от наследство. Удостоверенията в тази връзка се издават след резолюция на съдията.
  Деловодството се намира в Съдебната палата, ет.2, ст. № 204. Работното време с физически и юридически лица е от 9.00ч. до 17.00ч.
 
  Наказателното отделение при Районен съд Шумен като такова през 2001г. В отделението работят девет съдии, а ръководството се осъществява от председателя на съда. В него се разглеждат  първоинстанционни наказателни дела по постъпилите от Районна прокуратура Шумен обвинителни актове, споразумения,  бързи производства, дела по чл.78 а от НК. Подсъдни на Районен съд Шумен са също така и делата от частен характер, които се образуват по желание на пострадалото лице. Всички дела се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати.
  В отделението е въведено седмично дежурство на наказателните съдии, които разглеждат дела по УБДХ, бързи производства,  извършват се разпити пред съдия, разрешаване на претърсвания и изземвания, взима  мерки за неотклонение и др.
В  наказателното отделение работят пет служителки, които са с продължителен стаж в съдебната система, което е гаранция за качеството на тяхната работа.
  Деловодството се намира в Съдебната палата, ет.1, ст. № 114. Работна време с физически и юридически лица от 9.00ч. до 17.00ч.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР