Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Отдели  
 Информация за отделите на съда

   В Районен съд Шумен има обособени две отделения - гражданско и наказателно.

 

   Разпределението на делата в Районен съд - Шумен се извършва на принципа на случайния подбор /съгл. чл.9 от ЗСВ/ с програмния продукт Law Choice, разработен от ВСС, а от 1.10.2015 г. вече с новоразработения "УебЧойс" на „Смарт Системс 2010“ ЕООД. С този продукт е сведен до минимум субективния фактор при разпределение на делата. Разпределението на наказателните дела се извършва от административния ръководител – председател, а разпределението на гражданските дела се извършва от заместника на административния ръководител на Районен съд - Шумен, като при отсъствието им с нарочна заповед се определя съдията, който ще извършва разпределението за съответния срок.

   Гражданското отделение при Районен съд Шумен е създадено през 2001 г. В него се разглеждат граждански дела като първа инстанция. Делата се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В отделението работят девет съдии /от които двама разглеждат и наказателни дела/ и пет съдебни служители. Ръководи се от заместника на административния ръководител. Магистратите в отделението са с голям професионален опит. Всички те работят с голямо желание, амбиция и стремеж към постоянно усъвършенстване. В отделението е въведено седмично дежурство на съдиите, по предварително утвърден от председателя график.. Дежурният съдия се произнася по молбите за теглене на детски влог, отказ от наследство. Удостоверенията в тази връзка се издават след резолюция на съдията.
Гражданско деловодство се намира в Съдебната палата, ет.2, ст. №204. Работното време с физически и юридически лица е от 9.00 ч. до 17.00 ч.

   Наказателното отделение при Районен съд Шумен е обособено като такова през 2001 г. В отделението работят седем съдии /двама от които разглеждат и граждански дела/, а ръководството се осъществява от председателя на съда. В него се разглеждат първоинстанционни наказателни дела по постъпилите от Районна прокуратура - Шумен обвинителни актове, споразумения, бързи производства, дела по чл.78а от НК. Подсъдни на Районен съд - Шумен са също така и делата от частен характер, които се образуват по тъжба на пострадалото лице. Всички дела се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В отделението е въведено седмично дежурство на наказателните съдии, по предварително утвърден от председателя график, които разглеждат дела по УБДХ, бързи производства, извършват се разпити пред съдия, разрешаване на претърсвания и изземвания, взима мерки за неотклонение и др. В наказателното отделение работят шест служители, които са с продължителен стаж в съдебната система, което е гаранция за качеството на тяхната работа.
Наказателно деловодство се намира в Съдебната палата, ет.1, ст. №о14. Работно време с физически и юридически лица от 9.00 ч. до 17.00 ч.

   Искания до дежурен съдия по граждански дела се приемат в служба „Регистратура - Гражданско отделение", етаж 2, СТАЯ 204, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. За улеснение на гражданите на интернет страницата на Районен съд - Шумен и на място в съдебната палата, са на разположение образци на формуляри от най-често постъпващите заявления/искания до дежурния съдия.

   Дежурният съдия се произнася по:
Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на малолетни деца.
Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на непълнолетни деца.
Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на лица, поставени под запрещение.
Искане на разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни, непълнолетни и лица, поставени под запрещение (подава се в свободен текст).
Искане за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви (подава се в свободен текст).
Искане на разрешение за сключване на брак от непълнолетни лица, навършили 16-годишна възраст.
Заявления за отказ от наследство.
Искане за изготвяне на справка за липса на образувани граждански и наказателни дела.

   Дежурният съдия по наказателни дела работи с органите на полицията, следствието и прокуратурата. Няма пряк досег с проблеми на граждани.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР