Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Обявления- публични продажби  
 Обявления от съдебните изпълнители


О Б Я В Л Е Н И Е № 105/2015 г                                                                                                публикация на 20.08.2018г
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН
----------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е № 105/2015 г.


Подписаната Теодора Костова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд Шумен, обявявам на интересуващите се , че от 1.10.2018 г. до 1.11.2018 г. в канцеларията на ДСИ в гр. Шумен ще се проведе публична продажба, приключваща в края на работния ден на съсобствения на съделителите Е. И. Д. и Д. И. Д. недвижим имот, а именно:

1. Дворно място от 1050 кв. м. /хиляда и петдесет квадратни метра/ с идентификатор № 32158.294.44 по КККР на с. Ивански с площ по кадастрална карта от 1064 кв. м. /хиляда шестдесет и четири квадратни метри/, с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/; при съседи по Кадастрална карта имоти с идентификатори: № 32158.294.43, № 32158.294.40, № 32158.294.39, № 32158.294.1113, № 32158.294.1167 , за който недвижим имот - дворно място е отреден ПАРЦЕЛ ІІІ - 44 в квартал 17 по плана на с. Ивански, общ. Шумен, при граници за парцела: от две страни - улици, парцели ІV - 39, V - 40 и ІІ - 43, заедно с построените в това дворно място:

МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, състояща се от :
2. Самостоятелен обект, представляващ ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА с идентификатор №32158.294.44.1. по КККР на с. Ивански със застроена площ от 44 кв. м., с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор №32158.294.44 по КККР на с. Ивански брой етажи: 1 /един/, предназначение: вилна сграда - еднофамилна, и
3. Самостоятелен обект, представляващ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №32158.294.44.2 по КККР на с. Ивански със застроена площ от 21 кв. м. с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор №32158.294.44 по КККР на с. Ивански брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна;

4. Самостоятелен обект, представляващ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №32158.294.44.3 по КККР на с. Ивански със застроена площ от 26 кв. м., с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор №32158.294.44 по КККР на с. Ивански брой етажи 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда,

при начална тръжна цена 5112 лв. /пет хиляди сто и дванадесет лева/, определена съгласно чл. 494, ал. 2 ГПК

Задължения за имота - неплатени данъчни задължения.

Тежести - вписана искова молба от 19.03.2014 г.

Дни за оглед на имота - всеки вторник и четвъртък от 9 до 11 ч.
Задатъкът - 10 % върху началната цена, се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител в Банка “Алианц България” гр. Шумен сметка IBAN - BG 92 BUIN70143330203011, BIC BUINBGSF по изпълнително дело № 105/2015 г.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и с цифри и подава предложенията си в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесен задатък в плика.
Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящ регистър.
На 02.11.2018 г., в 9.30 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, ще обявя купувача и ще съставя протокол.

Гр. Шумен, 07.08.2018г.                                                                     ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ :
                                                                                                                                                  (Теодора Костова)
О Б Я В Л Е Н И Е по ИД № 68/2016 г.                                                                                      публикация на 04.07.2018г
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН
----------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД № 68/2016 г.


О Б Я В Л Е Н И Е № 105/2015 г                                                                                                публикация на 02.05.2018г
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН
----------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е № 105/2015 г.


Подписаната Теодора Костова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд Шумен, обявявам на интересуващите се , че от 29.05.2018 г. до 29.06.2018 г. в канцеларията на ДСИ в гр. Шумен ще се проведе публична продажба, приключваща в края на работния ден на съсобствения на съделителите Е. И. Д. и Д. И. Д. недвижим имот, а именно:

1. Дворно място от 1050 кв. м. /хиляда и петдесет квадратни метра/ с идентификатор № 32158.294.44 по КККР на с. Ивански с площ по кадастрална карта от 1064 кв. м. /хиляда шестдесет и четири квадратни метри/, с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/; при съседи по Кадастрална карта имоти с идентификатори: № 32158.294.43, № 32158.294.40, № 32158.294.39, № 32158.294.1113, № 32158.294.1167 , за който недвижим имот - дворно място е отреден ПАРЦЕЛ ІІІ - 44 в квартал 17 по плана на с. Ивански, общ. Шумен, при граници за парцела: от две страни - улици, парцели ІV - 39, V - 40 и ІІ - 43, заедно с построените в това дворно място:

МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, състояща се от :
2. Самостоятелен обект, представляващ ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА с идентификатор №32158.294.44.1. по КККР на с. Ивански със застроена площ от 44 кв. м., с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор №32158.294.44 по КККР на с. Ивански брой етажи: 1 /един/, предназначение: вилна сграда - еднофамилна, и
3. Самостоятелен обект, представляващ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №32158.294.44.2 по КККР на с. Ивански със застроена площ от 21 кв. м. с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор №32158.294.44 по КККР на с. Ивански брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна;

4. Самостоятелен обект, представляващ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №32158.294.44.3 по КККР на с. Ивански със застроена площ от 26 кв. м., с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор №32158.294.44 по КККР на с. Ивански брой етажи 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда,

при начална тръжна цена 5680 лв., определена съгласно чл. 494, ал. 2 ГПК

Задължения за имота - неплатени данъчни задължения.

Тежести - вписана искова молба от 19.03.2014 г.

Дни за оглед на имота - всеки вторник и четвъртък от 9 до 11 ч.
Задатъкът - 10 % върху началната цена, се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител в Банка “Алианц България” гр. Шумен сметка IBAN - BG 92 BUIN70143330203011, BIC BUINBGSF по изпълнително дело № 105/2015 г.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и с цифри и подава предложенията си в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесен задатък в плика.
Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящ регистър.
На 02.07.2018 г., в 9.30 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, ще обявя купувача и ще съставя протокол.

Гр. Шумен, 24.04.2018г.                                                                     ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ :
                                                                                                                                                  (Теодора Костова)
О Б Я В Л Е Н И Е № 41/2015 г.                                                                                                 публикация на 23.03.2018г
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН
----------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е № 41/2015 г.


Подписаната Теодора Костова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд Шумен, обявявам на интересуващите се , че от 30.04.2018 г. до 30.05.2018 г. в канцеларията на ДСИ в гр. Шумен ще се публична продажба, приключваща в края на работния ден на недвижим имот, собственост на съделителите Д.И.Д., ЕТ “Мобидик Д.П., С.Д.И., Я.С.Н., С.Т.З., И.Т.З., Г.И.Д., В.И.Д., Й.С.Б., С.Г.Й., С.Р.С., В.С.Г., К.С.М., Д.С.В., Г.Й.Г. и П.Р.Г.

НИВА с площ 5,837 дка, находяща се в землището на село Градище, ЕКАТТЕ 17573 в местността “Куи пунар”, шеста категория, съставляващ имот № 003023.

Тежести - вписан договор за аренда
Началната цена, от която ще започне наддаването, определена съгласно чл. 485 ГПК, е 2 560 лв. /две хиляди петстотин и шестдесет лева/.
Дни за оглед на имота - всеки вторник и четвъртък от 9 до 11 ч.
Задатъкът - 10 % върху началната цена, се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител в Банка “Алианц България” гр. Шумен сметка IBAN - BG 92 BUIN70143330203011, BIC BUINBGSF по изпълнително дело № 41/2015 г.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и с цифри и подава предложенията си в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесен задатък в плика.
Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящ регистър.
На 31.05.2018 г., в 9.30 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, ще обявя купувача и ще съставя протокол.

Гр. Шумен, 19.03.2018г.                                                                      ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ :
                                                                                                                                                  (Теодора Костова)
О Б Я В Л Е Н И Е № 31/2016 г.                                                                                                 публикация на 9.02.2018г
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН

О Б Я В Л Е Н И Е № 31/2016 г.

Подписаната МАДЛЕНА ТОДОРОВА - държавен съдебен изпълнител при Районен съд Шумен, обявявам на интересуващите се, че е насрочена втора публична продан на движими вещи, започваща от 27.02.2018 г. и приключваща в края на работното време на последния ден 27.03.2018 г., с място на провеждане: Районен съд Шумен канцеларията на ДСИ, ул. “Съединение” № 107, принадлежащи на длъжника по изпълнително дело № 31 / 2016 г. по описа на ДСИС при ШРС Й. В. П. от гр. Шумен, ул. „Антим I“ № 32, ап.6 за удовлетворяване на вземането на взискателя „Топлофикация – Шумен“ ЕАД /н/ със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. “Съединение” № 62 А, представлявано от синдика Е. Т., а именно:

1. Трикрилен гардероб   Начална цена: 67.50 лв
2. Ъглови дивани, единични   Начална цена: 2 бр. х 33.75 лв
3. Трапезна маса, дървена, масивна, полирана, неразтегателна, размери 160/90 см.   Начална цена: 81.00 лв.
4. Бюро за компютър, светла мебел, с плот за клавиатура   Начална цена: 57.38 лв.
5. Бюро – правоъгълно, с чекмедже, цвят орех   Начална цена: 47.25 лв.
6. Холова секция от четири вертикални части със стъклена витрина   Начална цена: 94.50 лв.
7. Холова масичка, правоъгълна, полирана   Начална цена: 13.50 лв.
8. Холова гарнитура, включваща разтегателен диван /триместен/ и два фотьойла   Начална цена: 50.63 лв.
9. Телевизор „Самсунг“, цветен   Начална цена: 60.75 лв.
10. Два броя тонколони   Начална цена: 10.13 лв.
11. Бюфет със стъклена витрина, полиран, с крачета   Начална цена:54.00 лв.
12. Маса за телевизор на стойка, дървена,с орнаменти   Начална цена: 20.25 лв.
13. Кухненски шкаф, долен, чамов, с две вратички   Начална цена: 16.88 лв.
14. Плот с газови котлони 3 бр.и един електрически   Начална цена: 40.50 лв.
15. Електрическа фурна, вградена,без инициали   Начална цена: 27.00 лв.
16. Кухненски шкафове с надстройка бели, ръчна изработка   Начална цена: 47.25 лв.
17. Осветителни тела с вентилатор   Начална цена: 2 бр. х 67.50 лв.
18. Осветително тяло, единично, с настройваща се дължина, бяло   Начална цена: 27.00 лв.
19. Климатик „ Самсунг“ Inverter, сив   Начална цена: 270.00 лв.
20. Килим мокетен с размери 2м х 3м   Начална цена: 43.88 лв.
21. Килим мокетен с размери 2м х 2м   Начална цена: 37.13 лв.
22. Килим мокетен с размери 1.40м х 1.20 м   Начална цена: 30.38 лв.
23. Килим с размери 2 х 3 м, червено, черно и бежаво   Начална цена: 33.75 лв.
24. Килим, тип персийски, с размери 2м х 3м, в бежаво   Начална цена: 33.75 лв.
25. Ел. бойлер, марка „Елдом“, бял   Начална цена: 101.25 лв.

   Дни за оглед – всеки понеделник и петък от 18.00 – 19.00 часа през времетраенето на проданта на горепосочения адрес, книжата за проданта са на разположение на интересуващите се в канцеларията на Държавно-съдебна изпълнителна служба при ШРС. Пазач на вещите е Д. Х. С.

   Задатъкът -10% върху началната цена /чл. 489 ал.1 от ГПК/ за участие в наддаването се внася предварително по сметка на Държавен съдебен изпълнител в Банка “Алианц България” гр. Шумен, сметка IBAN – BG92BUIN70143330203011 BIC код / SWIFT код/ на банката е BUINBGSF по изп. дело № 31/2016 г. по описа на ДСИС - Шумен.
   Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанция за внесения задатък в запечатан плик /чл. 489 ал.2 от ГПК/. Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.
   Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал. 4 от ГПК/.
   На 28.03.2018г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи държавният съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ал.1 от ГПК/.

Гр. Шумен, 05.02.2018г.                                                                      ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ :
                                                                                                                                                  (Мадлена Тодорова)
О Б Я В Л Е Н И Е № 9/2016 г.                                                                                                   актуализация на 10.11.2017г
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН
----------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е № 9/2016 г.

Подписаната Теодора Костова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд Шумен, обявявам на интересуващите се , че от 12.12.2017 г. до 12.01.2018 г. в канцеларията на ДСИ в гр. Шумен ще се проведе публична продажба, приключваща в края на работния ден на 1/8 идеална част от недвижим имот, собственост на длъжника по делото Р. Х. Р., а именно:

1/8 идеална част от апартамент № 14 на пети жилищен етаж в първи вход на жилищен блок, с административен адрес гр. Шумен, ул. “Генерал Драгомиров” № 30, със застроена площ- по схема на СГКК – Шумен – няма данни, по декларация по чл. 14 ЗМДТ - 67 кв.м, заедно с прилежащо избено помещение с площ от 3 кв.м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, който имот съгласно КК на Шумен представлява самостоятелен обект с идентификатор № 83510.658.19.5.14, попадащ в сграда с идентификатор № 83510.658.19, разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.658
Апартаментът представлява две стаи, кухня и санитарно помещение. Средно разположение с южно изложение. Апартамент по БДС в ползван вид, без подобрения, с течове от мокрите помещения и нарушени връзки по ел. инсталация и водопровод.

Тежести върху имота – възбрана върху 1/8 ид. ч., наложена от ДСИ по делото
Задължения за имота – неплатени данъчни задължения.
Дни за оглед на имота – всеки вторник и четвъртък от 9 до 11 ч.
Началната цена за 1/8 идеална част, от която ще започне наддаването, определена съобразно чл. 485 ГПК, е 3 200 лв. /три хиляди и двеста лева./
Задатъкът – 10 % върху началната цена, се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител в Банка “Алианц България” гр. Шумен сметка IBAN – BG 92 BUIN70143330203011, BIC BUINBGSF по изпълнително дело № 9/2016 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и с цифри и подава предложенията си в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесен задатък в плика.
Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящ регистър.
На 15.01.2018 г., в 9.30 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, ще обявя купувача и ще съставя протокол.

Гр. Шумен, 7.11.2017г.                                                                     ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ :
                                                                                                                                                  (Теодора Костова)


9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР