Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Обявления- публични продажби  
 Обявления от съдебните изпълнители


О Б Я В Л Е Н И Е по ИД № 38/2015 г.                                                                                      публикация на 22.07.2019г
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН
----------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД № 68/2016 г.О Б Я В Л Е Н И Е № 2293/2007 г                                                                                               публикация на 12.07.2019г
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ № 2293/2007 г.

Подписаната Теодора Костова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд Шумен, обявявам на интересуващите се, че от 17.09.2019 г. до 17.10.2019 г. в канцеларията на ДСИ в гр. Шумен ще се проведе втова публична продажба, приключваща в края на работния ден на собствения на длъжника М. Н. Х. недвижим имот, а именно:

1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от дворно място с площ 560 кв. м. /петстотин и шестдесет квадратни метра/ с идентификатор № 20938.501.291 по КККР на с. Дибич, с административен адрес: с. Дибич, ул. “Васил Левски” № 1, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/; при съседи по Кадастрална карта имоти с идентификатори: № 20938.501.292, № 20938.501.301, № 20938.501.707, № 20938.501.743, за който недвижим имот – дворно място е отреден ПАРЦЕЛ I - 291 в квартал 31 по плана на с. Дибич, общ. Шумен, заедно с построените в това дворно място: Полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м за втори етаж и 52 кв.м за приземен етаж, лятна кухня с площ 20 кв.м и съблекалня и баня с площ 18 кв.м. в дворното място са изградени паянтови постройки – два навеса и помещение за дребни домашни животни. при начална тръжна цена за 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/: 8 442лв., /осем хиляди четиристотин и четиридесет и два лева/

Задължения за имота – неплатени данъчни задължения.
Тежести – възбрана по делото
Дни за оглед на имота – всеки вторник и четвъртък от 9 до 11 ч.
Задатъкът – 10 % върху началната цена, се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител в Банка “Алианц България” гр. Шумен сметка IBAN – BG 92 BUIN70143330203011, BIC BUINBGSF по изпълнително дело № 2293/2007 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и с цифри и подава предложенията си в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесен задатък в плика.
Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящ регистър.
На 18.10.2019 г., в 10 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, ще обявя купувача и ще съставя протокол.

Гр. Шумен, 08.07.2019г.                                                                     ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ :
                                                                                                                                                  (Теодора Костова)
О Б Я В Л Е Н И Е № 2293/2007 г                                                                                               публикация на 18.03.2019г
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ № 2293/2007 г.

Подписаната Теодора Костова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд Шумен, обявявам на интересуващите се, че от 03.05.2019 г. до 03.06.2019 г. в канцеларията на ДСИ в гр. Шумен ще се проведе публична продажба, приключваща в края на работния ден на собствения на длъжника М. Н. Х. недвижим имот, а именно:

1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от дворно място с площ 560 кв. м. /петстотин и шестдесет квадратни метра/ с идентификатор № 20938.501.291 по КККР на с. Дибич, с административен адрес: с. Дибич, ул. “Васил Левски” № 1, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/; при съседи по Кадастрална карта имоти с идентификатори: № 20938.501.292, № 20938.501.301, № 20938.501.707, № 20938.501.743, за който недвижим имот – дворно място е отреден ПАРЦЕЛ I - 291 в квартал 31 по плана на с. Дибич, общ. Шумен, заедно с построените в това дворно място: Полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м за втори етаж и 52 кв.м за приземен етаж, лятна кухня с площ 20 кв.м и съблекалня и баня с площ 18 кв.м. в дворното място са изградени паянтови постройки – два навеса и помещение за дребни домашни животни. при начална тръжна цена за 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/: 9 380лв., /девет хиляди триста и осемдесет лева/

Задължения за имота – неплатени данъчни задължения.
Тежести – възбрана по делото
Дни за оглед на имота – всеки вторник и четвъртък от 9 до 11 ч.
Задатъкът – 10 % върху началната цена, се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител в Банка “Алианц България” гр. Шумен сметка IBAN – BG 92 BUIN70143330203011, BIC BUINBGSF по изпълнително дело № 2293/2007 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и с цифри и подава предложенията си в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесен задатък в плика.
Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящ регистър.
На 04.06.2018 г., в 10 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, ще обявя купувача и ще съставя протокол.

Гр. Шумен, 07.03.2019г.                                                                     ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ :
                                                                                                                                                  (Теодора Костова)
О Б Я В Л Е Н И Е № 105/2015 г                                                                                                публикация на 20.08.2018г
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН
----------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е № 105/2015 г.


Подписаната Теодора Костова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд Шумен, обявявам на интересуващите се , че от 1.10.2018 г. до 1.11.2018 г. в канцеларията на ДСИ в гр. Шумен ще се проведе публична продажба, приключваща в края на работния ден на съсобствения на съделителите Е. И. Д. и Д. И. Д. недвижим имот, а именно:

1. Дворно място от 1050 кв. м. /хиляда и петдесет квадратни метра/ с идентификатор № 32158.294.44 по КККР на с. Ивански с площ по кадастрална карта от 1064 кв. м. /хиляда шестдесет и четири квадратни метри/, с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/; при съседи по Кадастрална карта имоти с идентификатори: № 32158.294.43, № 32158.294.40, № 32158.294.39, № 32158.294.1113, № 32158.294.1167 , за който недвижим имот - дворно място е отреден ПАРЦЕЛ ІІІ - 44 в квартал 17 по плана на с. Ивански, общ. Шумен, при граници за парцела: от две страни - улици, парцели ІV - 39, V - 40 и ІІ - 43, заедно с построените в това дворно място:

МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, състояща се от :
2. Самостоятелен обект, представляващ ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА с идентификатор №32158.294.44.1. по КККР на с. Ивански със застроена площ от 44 кв. м., с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор №32158.294.44 по КККР на с. Ивански брой етажи: 1 /един/, предназначение: вилна сграда - еднофамилна, и
3. Самостоятелен обект, представляващ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №32158.294.44.2 по КККР на с. Ивански със застроена площ от 21 кв. м. с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор №32158.294.44 по КККР на с. Ивански брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна;

4. Самостоятелен обект, представляващ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №32158.294.44.3 по КККР на с. Ивански със застроена площ от 26 кв. м., с административен адрес: с. Ивански, ул. “Васил Минков” № 25, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор №32158.294.44 по КККР на с. Ивански брой етажи 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда,

при начална тръжна цена 5112 лв. /пет хиляди сто и дванадесет лева/, определена съгласно чл. 494, ал. 2 ГПК

Задължения за имота - неплатени данъчни задължения.

Тежести - вписана искова молба от 19.03.2014 г.

Дни за оглед на имота - всеки вторник и четвъртък от 9 до 11 ч.
Задатъкът - 10 % върху началната цена, се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител в Банка “Алианц България” гр. Шумен сметка IBAN - BG 92 BUIN70143330203011, BIC BUINBGSF по изпълнително дело № 105/2015 г.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и с цифри и подава предложенията си в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесен задатък в плика.
Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящ регистър.
На 02.11.2018 г., в 9.30 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, ще обявя купувача и ще съставя протокол.

Гр. Шумен, 07.08.2018г.                                                                     ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ :
                                                                                                                                                  (Теодора Костова)


9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР