Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Профил на купувача  
 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ                                                                                                    публикация на 1.03.2018г.
Проектиране (изработване на идеен и работен проект) на строително-монтажни работи. Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура в гр. Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. Карел Шкорпил No.1
ПРОЦЕДУРИ                                                                                                                                     актуализация на 20.11.2018 г.
1. Решение за откриване на процедурата
2. Обявление за поръчката
3. Финална документация
4. Технически спецификации
5. Методика за оценка
6. Образци
7. Договор за проектиране

Разяснение относно формата на представяне на ЕЕДОП
Разяснение относно огледа на сградата
Съобщение

Въпроси относно обществена поръчка с предмет: „Проектиране (изработване на идеен и работен проект) на строително-монтажни работи – Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. Карел Шкорпил № 1“:
1. Има ли запазена строителна документация за сградата?
Отговор: Няма запазена строителна документация за сградата, поради което в част I, т. 1 (Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката) е заложено извършване на техническо заснемане.
2. Има ли изготвен Технически паспорт за сградата?
Отговор: Няма Технически паспорт.
3. Има ли изготвено Енергийно обследване за сградата?
Отговор: Няма Енергийно обследване.
4. Изисква ли се от участника да изготви обяснителна текстова част с подробно описание за изпълнението на поръчката към Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация към документацията Техническо задание за проектиране № 1 и Приложение № 1 към Техническо задание за проектиране № 1 и изискванията на възложителя?
Отговор: Тъй като липсва проектна документация за сградата и проектиране може да започне едва след подробно техническо заснемане, към момента на подаване на офертите не се изисква обяснителна текстова част. Подробното запознаване с техническото задание и предварителния оглед на обекта за важни за осъзнаване обема на предстоящата работа и включване в колектива на компетентни специалисти.

Протокол, последна страница с подписи

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.57, ал.3 от ППЗОП                                                                                                                              публикация на 31.07.2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.57, ал.3 от ППЗОП

   На 03.08.2018 год. от 13:30 часа в сградата на Районен съд – Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. Съединение №1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране (изработване на идеен и работен проект) на строително-монтажни работи - Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – гр. Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” №1“.
   На заседанието на комисията за отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

МИГЛЕНА БЕЛЧЕВА /п/
Председател на комисия,
назначена със Заповед №187/10.05.2018г. на
Административния ръководител и председател на
Районен съд Шумен

Доклад
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
РЕШЕНИЕ

Договор за изпълнение и публикувано обявление                                                                                                                     публикация на 20.11.2018г.
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ                                                                                                                         Няма публикации


9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР